shihlun:

Kenzo Tange

(Source: b-sensei, via frankyhentai)